Het geheel aan bevindingen heeft ons zeer veel informatie opgeleverd. Informatie die ons, twee jaar na de ingebruikname van de Ronding, enerzijds tot tevredenheid stelt en anderzijds aangeeft waar onze werkpunten nog liggen om onze ambities van de Ronding waar te kunnen maken. 

In dit artikel lichten we de belangrijkste punten er uit. Hiermee zijn we in dit artikel niet volledig, u kunt er vanuit gaan dat we naast de hier genoemde punten ook andere (kleinere) verbeterpunten aandacht zullen geven. 

De meetbare resultaten zijn positief.

In februari van dit jaar hebben wij de resultaten van de middentoetsen kunnen vergelijken met de resultaten van de voorgaande jaren. We kunnen hieruit concluderen dat de resultaten op het gebied van spelling, rekenen en begrijpend lezen tenminste op het niveau van voor het werken in de Ronding zijn gebleven en op de meeste onderdelen tot hogere resultaten heeft geleid. Alle groepsgemiddelden scoren (ruim) boven de norm. We spreken hier over groepsgemiddelden, het kan zijn dat individuele scores hier van afwijken. U als ouder bent dan natuurlijk door de medewerker hierover geïnformeerd. 

Een aantal tevreden meningen van:

 - de ouders

  • geven in meerderheid aan dat hun kind positief is over het werken in de Ronding
  • geven een 3,1 als tevredenheidscijfer over het werken in de Ronding (schaal 1 - 4)

- de werkers

  • zijn tevreden over de instructie die zij krijgen 
  • zijn tevreden over de keuze voor werkplekken waar zij hun werk kunnen doen

- de medewerkers

  • zijn tevreden over de teamvorming als gevolg van de Ronding. Zij voelen zich samen verantwoordelijk.
  • zijn tevreden over de ontwikkelingen, hun inspraak hierin en het voorlopige resultaat voor de werkers.

Enkele aandachtspunten

  • Uit de reacties van ouders, in de enquêtes en tijdens de avond, is gebleken dat wij er nog onvoldoende in zijn geslaagd om inzicht te geven over de werkwijze in de Ronding.  Waarom werken we zoals we werken? Wat leren de kinderen hier (nog meer) van?  En wat levert dit op? Deze onduidelijkheid bij (een aantal) ouders levert soms vragen en onduidelijkheid op. Wij hebben besloten om bij de aanvang van het nieuwe schooljaar hier extra avonden voor te gaan houden waarbij wij de werkwijze en de achterliggende redenen samen met ouders willen bespreken. 
  • Door dit onderzoek hebben wij inzicht gekregen in de beleving van de werkers bij het werken in de Ronding. De mate van zelfstandigheid die de werkers krijgen leidt niet voor iedere werker tot tevredenheid. Zij ervaren dat zij moeten wachten op hulp en ervaren verschillen tussen de medewerkers die hen op 'de vloer' helpen. Wij zullen hiervoor met elkaar in gesprek gaan en zorgen voor een goede doorlopende lijn voor werkers waarbij hen handvatten worden aangeboden om met deze zelfstandigheid goed om te kunnen gaan.
  • Een aantal door de werkers ervaren stoormomenten zouden verminderd kunnen worden. Hoewel een groot aantal werkers aangeeft prima te kunnen werken is er ook een aantal dat aangeeft last te hebben van deze 'stoormomenten'. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zullen we hier extra aandacht aan besteden, met werkers hierover in gesprek gaan en tot verbeter voorstellen komen. 
  • Op organisatieniveau zullen we met het team een aantal eerder gestelde ambities bespreken waaronder de inzet van de vakmedewerkers. 

Het onderzoek zelf, en de resultaten die dit heeft opgeleverd heeft ons zeer veel inzicht gegeven. We trekken met elkaar de conclusie dat we in grote lijn tevreden zijn met wat we hier in twee jaar tijd hebben neergezet en samen met de werkers voor elkaar hebben gekregen. 

De ambities zijn hoog, en blijven hoog liggen zodat we daar naar toe kunnen streven. 

Dit onderzoek zullen we over een aantal jaar herhalen om nog weer eens te peilen hoever het staat met het behalen van die ambities. Ondertussen blijven we continu scherp op het dagelijks werk in de Ronding.

Wij danken alle ouders die de moeite hebben genomen om hun input te leveren, via de vragenlijst en/of via de gespreksavond.