Wij zijn met een grotendeels nieuwe MR gestart in augustus door de uitslag van de verkiezingen voor de oudergeleding zijn Mascha Braak en Andrew Whalen toegetreden. Bij de medewerkers heeft ook een verschuiving plaatsgevonden vanwege wisselingen van groepen waardoor Sanne van Verschuer nu team 7/8 vertegenwoordigd in de MR.

 

We hebben met de directie de jaarplanning van het schooljaar doorgenomen en afspraken gemaakt over momenten waarop wij met elkaar over onderwerpen willen praten. Zo zullen er onderwerpen van die planning pas in de 2e helft van het schooljaar aan bod komen.

Zo hebben we al gesproken over ICT en dat zal in januari een vervolg krijgen. De eerste effecten van de ICT-plannen zijn al zichtbaar door de aanschaf van nieuwe apparatuur.

Daarnaast zijn wij betrokken bij wat heet Ouderbetrokkenheid 3.0. Hierin bespreken we met de schoolleiding hoe ouders betrokken zijn en kunnen worden bij het reilen en zeilen binnen school. Maar ook stemmen we communicatie tussen school en ouders af, of geven we feedback over communicatie als we denken dat iets beter had gekund. 

Een belangrijk thema jaarlijks is de begroting voor het komende jaar en de jaren erna. Dit jaar heeft dit tot een scherpe dialoog geleid in zowel de MR als in de GMR (Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad met VO). Vanuit een constructieve houding van zowel schooldirectie als beiden MR’en met het belang van school voorop, zal er invulling gegeven worden aan een plan om enkele financiële uitdagingen in de nabije toekomst zo goed mogelijk het hoofd te bieden. De school staat er goed voor!

In de 2e helft van dit schooljaar verwachten wij vaker een update te plaatsen ter informatie aan de ouders en medewerkers.

Als er vragen branden dan kunnen die altijd gestuurd worden aan ons e-mailadres: mrbo@wpkeesboeke.nl

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen Peeters

Voorzitter MR basisonderwijs