Het toezichthoudend bestuur van de stichting Werkplaats Kindergemeenschap bestaat uit maximaal 8 leden. De term toezichthoudend bestuur kenmerkt de eigen keuze die de Werkplaats heeft gemaakt in het huidige debat over de scheiding tussen toezicht en bestuur. Een bestuur op afstand dat toezicht houdt op hoofdlijnen en een professionele directie die leidinggeeft aan de beide scholen. De directie bestaat uit drie leden: de directeur van het basisonderwijs, de rector van het voortgezet onderwijs en de directeur bedrijfsvoering. Toezichtskader en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in managementstatuut, bestuursreglement en profiel toezichthoudend bestuur.

Onder de titel Samen Leren en Creëren is door bestuur en schoolleiding een beleidsvisie ontwikkeld die de kaders aangeeft waarbinnen de scholen zich de komende jaren zullen ontwikkelen. De unieke historie en de eigen positie in het onderwijsveld van vandaag daagt ons uit om opnieuw een voortrekkersrol te nemen in de vernieuwing van het onderwijs.

Het toezichthoudend bestuur zoekt twee nieuwe leden. In het bijzonder wordt gezocht naar mensen die expertise kunnen meebrengen op één van de volgende aandachtgebieden: onderwijs/jeugd en kunst/cultuur. Affiniteit met het gedachtegoed van de Werkplaats is natuurlijk van belang. Ervaring met toezicht op afstand is een aanbeveling.

Het bestuur vergadert gemiddeld 7 keer per jaar op maandagavond. Er geldt een beperkte onkostenvergoeding.

Voor nadere informatie over deze bestuursfuncties kunt u zich wenden tot mevrouw Lem van Eupen, voorzitter (bereikbaar in de avond telefoonnr. (030-2252925/06-53622690) en bestuurslid Martijn Scheen (bereikbaar in de avond telefoonnr. 030-2930188/06-45342581).

Een informatiemap is beschikbaar en te verkrijgen bij de secretaresse van het bestuur, mevrouw Helma van Kuijk; h.vankuijk@wpkeesboeke.nl

Wij nemen ons voor om gesprekken te voeren in de eerste en tweede week van oktober.
Reacties met cv en motivatie graag per mail vóór 23 september 2018 naar: h.vankuijk@wpkeesboeke.nl